VINACHEM yêu cầu thực hiện Quy chế bảo vệ môi trường và các quy định liên quan đến công tác bảo vệ môi trường

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, ngày 17 tháng 4 năm 2017, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có công văn số 692/HCVN-KT gửi các đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần (sau đây gọi chung là các đơn vị) yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

Nghiêm túc thực hiện Quy chế bảo vệ môi trường của Tập đoàn ban hành theo Quyết định số 305/QĐ-HCVN ngày 01/9/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Các đơn vị phải báo cáo cho Tập đoàn ngay khi có sự cố môi trường, sự cố hóa chất, hoặc khi có sự kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Củng cố công tác bảo vệ môi trường trong đơn vị về tổ chức bộ máy, nhân lực và kinh phí hoạt động.

Kiểm tra việc quản lý và xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, đặc biệt là chất thải nguy hại theo các quy định của pháp luật.

Kiểm tra việc thực hiện giám sát môi trường định kỳ; tần suất giám sát, các thông số giám sát theo ĐTM; Ký hợp đồng quan trắc với các đơn vị có chức năng quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật.

Lắp đặt thiết bị quan trắc tự động nước thải, khí thải theo Nghi định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/2/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

Đối với các đơn vị đang quản lý hồ thải, đập thải (Công ty CP DAP – VINACHEM, Công ty CP DAP số 2 – DAP, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam) cần rà soát các biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu vực hồ thải, bãi thải trong khai thác, tuyển quặng apatit, bãi thải thạch cao của Công ty, trong đó có các nội dung chính sau:

– Xây dựng phương án bảo trì, bảo dưỡng hồ thải theo quy định;

– Xây dựng phương án phòng, chống sự cố cho thân đạp, hồ thải, bãi thải;

– Xây dựng phương án sử dụng, xử lý hiệu quả nước róc bải thải thạch cao, không để xảy ra hiện tượng nước ô nhiễm bị tràn hoặc rò rỉ ra môi trường bên ngoài.

Nguồn: vinahem.com.vn

Bài Viết Liên Quan